Sağlık Hizmeti Alınmasında Gerekli Belgeler

A-YATARAK TEDAVİ GİDERLERİ

 • 1 - Sigortalının Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nca çalışma ruhsatı verilmiş özel veya resmi bir sağlık kuruluşunda yattığını belgeleyen ve yatış sebebiyle yapılan tedaviyi gösteren tıbbi rapor ve çıkış epikrizi (bilgi formu, tetkik sonuçları)
 • 2 - Sağlık giderine ait resmi dökümlü fatura aslı
 • 2 - Kaza halinde Trafik Kazası Tespit Tutanağı, adli rapor, alkol raporu
Cerrahi Müdahaleyi (ameliyat) Gerektirdiği Hallerde (yukarıdaki belgelere ek olarak)
 • 1 - Teknik ameliyat raporu
 • 2 - Patoloji raporu
Yurtdışı Tedavilerinde (yukarıdaki belgelere ek olarak)
 • 1 - Sigortalının giriş ve çıkış tarihlerini gösteren pasaport fotokopisi
 • 2 - Yurtdışı faturalarının ve ilgili rapor ve sonuçların yeminli tercümandan onaylı İngilizce ya da Türkçe nüshalarının ibrazı
Kemoterapi, Radyoterapi ve Diyaliz Giderleri
 • 1 - Masrafları belgeleyen dökümlü fatura asılları

B-AYAKTA TEDAVİ GİDERLERİ

Doktor Muayene Giderleri
 • 1 - Hastane/kliniğin isme yazılı resmi faturası veya muayene eden doktorun adı, soyadı ve branşı ile bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap numarasını gösteren resmi serbest meslek makbuzu
İlaç Giderleri
 • 1 - Kullanılan ilaçları belgeleyen isme yazılmış doktor reçetesi
 • 2 - Reçete arkasına isimleri gözükecek şekilde iliştirilecek olan fiyat kupürleri
 • 3 - Masrafı belgeleyen kasa fişi/isme yazılı fatura
Tahlil ve Röntgen Giderleri
 • 1 - Tahlil ve/veya röntgen sonuçları
 • 2 - Sağlık giderine ait resmi dökümlü fatura aslı
 • 3 - Doktorun yazdığı gerekçeli istem belgesi
Küçük Müdahale Giderleri
 • 1 - Tedavinin gerekli olduğunu gösteren doktor raporu
 • 2 - Sağlık giderine ait resmi dökümlü fatura aslı
 • 3 - Parça/biyopsi alındıysa patoloji sonucu
Trafik Kazası Sonucu Diş Tedavisi Giderleri
 • 1 - Tedavinin hastane, klinik ve/veya özel muayenehane açmaya ehliyetli diş doktorlarınca yapıldığını belgeleyen dökümlü fatura aslı
 • 2 - Doktor tarafından yapılan tedavinin ayrıntılı olarak belirtildiği diş krokisi
 • 3 - Kazanın oluş şeklini, nedenini belirten yetkili makamlardan alınan kaza raporu, alkol raporu